De Swirrel, waar uw kind zich thuis voelt

Op ons kindcentrum moet iedereen zich thuis voelen, zowel de kinderen, als de ouders en het team. Samen zorgen we er voor dat kinderen zich hier goed kunnen ontwikkelen en het goed en gezellig hebben.
We vinden een goede communicatie erg belangrijk. We zijn een relatief klein IKC van ongeveer 120 kinderen. Het is fijn dat de meeste kinderen en ouders elkaar kennen.  Voor het uitwisselen van informatie gebruiken we nieuwsbrieven, het ouderportaal, onze website en contactgesprekken. Bovenal gaan we echter met elkaar in gesprek. We luisteren, stellen vragen en doen er alles aan om misverstanden en/of irritaties te voorkomen.

Peuteropvang

Jongens en meisjes van 2 tot 4 jaar oud kunnen op ons kindcentrum terecht bij onze peuteropvang. Onder begeleiding van hun vertrouwde juf leren ze spelenderwijs hoe om te gaan met leeftijdsgenootjes. Ze ontwikkelen hun motoriek en taalvaardigheid en hebben het vooral gezellig met elkaar. Onze peuteropvang is een mooie manier om rustig te wennen aan de overgang naar groep 1 van de basisschool.

De peuteropvang is op maandag, dinsdag, woensdagen vrijdag van 8.15 tot 12.15 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  Margriet Jouwersma           m.jouwersma@cbo-nwf.nl   tel: 0582572023

 

Onze basisschool

Voor kinderen is hun vierde verjaardag een belangrijke mijlpaal in hun jonge leven. Dan mogen ze naar de basisschool. Van groep 1 stromen ze jaar na jaar door tot ze na groep 8 de Swirrel verlaten. 
Al die jaren vinden ze op onze basisschool een geborgen, veilige plek waarin zij zich temidden van leeftijdsgenoten kunnen ontwikkelen. Daarbij gaat het zeker niet alleen om kennis vergaren. Wij willen blije, trotse en zelfstandige swirrelkinderen kunnen uitzwaaien die vol vertrouwen een nieuwe sprong in hun leven kunnen maken. Een sprong die bij hen past.

 

Buitenschoolse opvang

De tijden waarop u als ouder aan het werk bent of moet studeren sluiten niet altijd goed aan op de tijden van onze peuteropvang of basisschool. Buitenschoolse opvang op ons kindcentrum kan dan wellicht uitkomst bieden.
Voor school of na school is onze buitenschoolse opvang van maandag tot en met vrijdag geopend.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Margriet Jouwersma m.jouwersma@cbo-nwf.nl tel: 0582572023

Vreedzame school

Op ons kindcentrum willen we dat een ieder gehoord, gewaardeerd en gezien wordt. We willen vooral een positief, sociaal en moreel klimaat in de school creëren.
Dat idee komt voort uit het principe van een Vreedzame school. Iedere week zijn er lessen van het programma van de Vreedzame School in alle groepen. Met dit programma leren onze kinderen:

  • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan, en 
  • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen.

Werken in projecten

De kern van ons onderwijs is dat we hoofd, hart en handen van kinderen helpen ontwikkelen. Hiervoor werken we met thema's en projecten. In de onderbouw bedenken de leerkrachten zelf het thema. Vanaf groep 5 bieden we ieder schooljaar 5 thema's aan. Wanneer kinderen na groep 8 de Swirrel verlaten maakten ze kennis met 20 thema's.
We vinden het belangrijk dat kinderen in een context leren die betekenisvol is. Daarom bieden we in ieder thema taal, spelling, begrijpend lezen, aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, biologie en Engels aan.

Onze plusklas

Samenwerken loont. Door samen te werken in de koepel van CBO Kindcentra kunnen we voor de (hoog)begaafde kinderen van de basisscholen wat meer doen. Zo hebben we op drie locaties een Plusklas ingericht. Dat is op de cbs Toermalijn te Franeker, de cbs Prins Johan Friso te Harlingen en cbs De Slotschool in St. Annaparochie

Meer informatie over de Plusklas én de procedure om leerlingen hiervoor aan te melden vindt u op de site van CBO Kindcentra.

'Onze dorpsschool bruist van de activiteiten'

'De Swirrel is een echte dorpsschool: kleinschalig met veel ruimte om als kind jezelf te kunnen zijn. Om gezien en erkend te worden. Maar dat ‘kleine dorpsschooltje’ bruist even goed van de activiteiten, naast de ‘normale’ leerstof, die op allerlei creatieve manieren wordt aangeboden. Dat is bijzonder en tegelijkertijd vanzelfsprekend. Althans, op de Swirrel. Zo ervaren wij dat als ouders en datzelfde - durven wij wel te zeggen - geldt voor onze dochter. Ze voelt zich er erg thuis.'

Femke Jaarsma, ouder

Ons zorgbeleid

Wij willen dat ieder kind het fijn heeft op ons kindcentrum en zich hier goed kan ontwikkelen. Hoe die ontwikkeling verloopt is voor ieder kind anders. Sommige leerlingen hebben op de basisschool wat extra zorg nodig.
Wanneer dat zo is overleggen we hierover met de ouders en regelen we dit liefst in de vertrouwde omgeving van de Swirrel. Wanneer dat niet lukt gaan we in gesprek met de ouders en zoeken we samen een passende oplossing.

Zorgbeleid Swirrel.docx

Aanmelden

Wij hopen dat u op basis van de informatie van onze website, of door andere informatie, besluit uw kind voor onze school aan te melden. Wij hanteren geen wachtlijst
Een inschrijfformulier vindt u niet op de website. We vinden een persoonlijk gesprek waarin u iets vertelt over uw kind en wij over de school belangrijk. U kunt uw belangstelling voor onze school telefonisch kenbaar maken op het telefoonnummer van de school.
U kunt ook gebruik maken van onderstaand aanmeldformulier. Wij maken dan een afspraak voor een intakegesprek op school.


Wij geven ons kind op voor: (svp aankruisen – meerdere antwoorden mogelijk)

>

Contact

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail, telefoon of via ons contactformulier.

telefoon: 058 - 257 20 23
mail: deswirrel@cbo-nwf.nl